Federaciˇ catalana de Hockey
 

ÍNDEX DELS CONTINGUTS

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II.- ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
TÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
TÍTOL IV.- LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA
TÍTOL V.- REFORMA DELS ESTATUTS


TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

CONCEPTE I RÈGIM JURÍDIC

Article 1r
La Federació Catalana de Hockey (FCH), és una entitat privada i d'interès públic i social , fundada l’any 1923, inscrita en el registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1886, tom 1, foli 943, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu, i que està constituïda bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i d’altres entitats privades sense afany de lucre, com també per esportistes, àrbitres i tècnics.

 

Article 2n

La FCH té com a finalitat bàsica la de fomentar, ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva del Hockey a Catalunya, en col·laboració amb l’ Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, d'acord amb aquests Estatuts.

 

Article 3r

La FCH es regeix pel que es disposa la Llei de l’Esport aprovada pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i el Decret 58/2010, de 4 de maig , modificat pel Decret 59/2012 de 29 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes i les normes que el desenvolupen, per aquests Estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per l'Assemblea General i altres òrgans competents.

 

Article 4t

La FCH, a l'efecte de la seva participació en les activitats esportives de caràcter oficial d'àmbit estatal, forma part de la Federació Espanyola de Hockey com a representant únic i exclusiu d'aquesta entitat a Catalunya.
Les Normes i Reglaments de la Federació Espanyola de Hockey només són d'aplicació a la FCH i, si escau, als seus clubs i entitats afiliades, en matèria competitiva i disciplinària, quan actuïn en competicions oficials d'àmbit estatal.

 

Article 5è

Són principis informadors de la FCH el de representació democràtica dels seus membres, el de igualtat entre dones i homes i el de descentralització de funcions i activitats, segons la divisió territorial prevista a l'ordenament jurídic català, i l'actuació d'acord amb els principis de coordinació, eficàcia i col·laboració.

El català, com llengua pròpia de Catalunya ho serà també de la FCH.

La insígnia/escut que identifica la Federació Catalana de Hockey és la següent:

MODALITATS I DISCIPLINES ESPORTIVES

Article 6è
La FCH és una Federació que agrupa diferents disciplines derivades d'un esport que és el Hockey, i en conseqüència són competència d'aquesta Federació les següents disciplines esportives:

            - Hockey
            - Hockey Sala
            - Hockey Platja

Per reconèixer una nova modalitat esportiva o una disciplina esportiva, serà necessari l'acord favorable de l'Assemblea General de la FCH; aquest acord ha de ser ratificat per  l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.

 

DOMICILI

Article 7è

El domicili social de la FCH és a Barcelona, Rambla de Catalunya 5, 3r. 1a., codi postal 08007, i pot ser modificat per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, fet que ha de ser comunicat al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Per a l'obertura d'oficines de gestió i/o administració, tan sols es requerirà l'acord de la Junta Directiva, i la ratificació del mateix a  la propera Assemblea que se celebri.

 

FUNCIONS

Article 8è

La FCH, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l'esport  del Hockey a Catalunya, exerceix, en col·laboració amb l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya , les funcions següents:

            1 Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l'esport del Hockey.

            2 Ordenar, organitzar, qualificar i autoritzar les competicions esportives oficials de Catalunya.

            3 Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya.

            4 Encarregar-se de la formació específica dels tècnics del Hockey d'acord amb l'Escola Catalana de l'Esport de l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.

            5 Preveure, controlar i sancionar l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no admesos en l'esport, en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.

            6 La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport del hockey

            7 La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport del hockey

            8  Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren l'ens federatiu.

            9  Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.

            10 Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països, regions o nacionalitats de l'àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de Hockey, i també de la preparació necessària, d'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2000, de l’Esport, i el Decret 58/2010, de les entitats esportives de Catalunya.

            11 Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya l'esport d' elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.
           
            12 Actuar en col·laboració  i coordinació plenes amb la Federació Espanyola de Hockey i, si s'escau, amb els òrgans esportius de l'administració esportiva de l'Estat en l'organització o tutela de les competicions i activitats oficials d'àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.

            13 Crear, patrocinar o fomentar escoles dins de la Federació per a la formació de tècnics, entrenadors, àrbitres i altres, comitès tècnics que els agrupin i també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb esportistes professionals.

            14 Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats  o competicions d'àmbit estatal quan es compleixin els requisits establerts legalment.

            15 Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin aspectes de les competicions federades.

            16 Editar, per si mateixa o bé per delegació, de qualsevol tipus de revista, butlletí o altra documentació on s'informarà prioritàriament de les activitats dels membres de la Federació.

            17 En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de l'esport del Hockey.

LLICÈNCIES

Article 9è
Tots els esportistes, tècnics i àrbitres han de tenir la llicència federativa expedida per la FCH per participar en competicions de caràcter federat.

 

Article 10è

Les llicències han de tenir els conceptes econòmics mínims següents:

            a) assegurança obligatòria

            b) quota corresponent a la FCH

 

Article 11è

La llicència habilita el seu titular per participar en activitats o competicions esportives d'àmbit autonòmic, interautonòmic, i estatal, d'acord amb les normes existents sobre habilitació d’aquestes.

 

Article 12è

La Federació Catalana de Hockey, per poder expedir les llicències o per poder autoritzar la participació en competicions esportives oficials de Catalunya, pot exigir com a requisit previ i imprescindible que l'esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d'aptitud per a la pràctica de la modalitat o disciplina esportiva corresponent.

Tots els esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de Catalunya estan obligats a sotmetre's als controls antidopatge establerts durant les competicions o, segons aquestes, a petició de la Federació Catalana de Hockey.

Es poden establir reglamentàriament la forma i els mecanismes que facin efectius els articles precedents.

 

 

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'HOCKEY

Article 13è

Són entitats afiliades a la FCH els clubs esportius, les agrupacions esportives, les associacions esportives escolars, les seccions esportives, les societats anònimes esportives, i altres entitats privades sense afany de lucre, que incloguin, entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica de l’esport del hockey i que tinguin algun equip inscrit en alguna competició organitzada per aquesta Federació.

 

Article 14è

Són causa de pèrdua de condició d’entitat afiliada a la FCH les següents

            1  La voluntat pròpia, comunicada per escrit.

            2  L 'extinció o la dissolució del club, l'agrupació esportiva o la secció.

            3  La revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent.

            4  Una  resolució judicial en aquest sentit.

            5  La no participació en competicions incloses en el Calendari Oficial de la Federació, com a mínim en el període de dos anys consecutius, prèvia incoació del corresponent procediment contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència a l’interessat.

            6  La falta reiterada de pagament de les llicències o de les quotes a la Federació prèvia la incoació del corresponent expedient disciplinari per l’òrgan jurisdiccional federatiu competent.

            7  Qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent.

 

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES FEDERATS

Article 15è

Son drets de les entitats afiliades:

            1) Participar amb veu i vot en les Assemblees Generals d'acord amb el que disposen aquests Estatuts.

            2) Poder participar en les competicions oficials d'àmbit autonòmic organitzades per la FCH i en les competicions oficials d'àmbit estatal i internacional, sempre que sigui procedent d'acord amb les reglamentacions i disposicions legals vigents.

            3) Poder sol·licitar l'organització de campionats i competicions de Hockey i el reconeixement oficial de la FCH, per aquelles competicions homologades que prèviament hagin sigut acceptades per aquesta federació.
           
            4) Beneficiar-se de les prestacions o serveis de què la Federació acordi proveir els seus membres.

            5) Contribuir als fins específics de la FCH.

            6) Exigir que l'actuació de la FCH s'ajusti al que  disposen aquests Estatuts i la normativa legal vigent.

            7) Separar-se lliurement de la Federació.

            8) Conèixer les activitats esportives de la Federació i examinar la documentació sempre que axió sigui administrativament possible.

            9) Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que la FCH pugui organitzar.

 

Article 16è

Són obligacions de les entitats afiliades a la Federació Catalana de Hockey:

            1) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la FCH mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de govern i d'administració de la Federació en l'àmbit de les seves competències.

            2) Complir amb els Estatuts, els Reglaments federatius i els acords dels òrgans de representació i govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

            3) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent.

            4) Exigir la presentació de la llicència en vigor a Catalunya a tota persona que vulgui utilitzar les instal·lacions esportives que depenguin d'ells per participar en competicions d’àmbit federatiu.

            5) Comunicar o notificar a la Federació i als òrgans d'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya tots aquells actes o dades que preveu la Llei de l’Esport de Catalunya, o que s'estableixen reglamentàriament, i, en tot cas, els següents:
                       
1. canvis del domicili social      
2. modificacions o renovacions de la Junta Directiva o del responsable de la secció
3. modificacions o revisions dels Estatuts o Reglaments.