Federaciˇ catalana de Hockey
 

La composició de l'Assemblea és la següent:

PRESIDENT: El president de la Junta Directiva de la FCH.

CLUBS: Els Presidents o representants acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que les entitats que representen tinguin una antiguitat mínima d' afiliació d'un any a la Federació.

Com a norma general, La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d'impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d'entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l'entitat.

La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l'entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l'entitat membre

ESTAMENTS: Un representant per cada estament en què estan agrupades les persones físiques, és a dir: els esportistes, àrbitres i els tècnics.

Convocatòria

Estaments de l'Assemblea

Memòria d'activitats

Memòria Esportiva Temporada 2015-2016 (pdf)

Memòria Esportiva Temporada 2014-2015 (pdf)

Propostes